Zákony a vyhlášky

 


Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie predpokladá zbližovanie našich právnych predpisov s predpismi Európskej únie, ktoré zahŕňajú aj právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ je v zmysle §9 ods.1) písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP okrem iného povinný sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení. Ďalej ustanovuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Je vykonávacím predpisom zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou vykonávanou revíznym technikom sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky.

Lehoty na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok ( OP a OS ) určuje príloha č. 8 ( tab. A a tab. B ) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kritériá na určenie lehoty OPaOS sú dve : podľa druhu objektu a zariadení alebo podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia. Z oboch príslušných lehôt sa určuje kratšia lehota.

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

a) poučená osoba - §20

b) elektrotechnik - §21

c) samostatný elektrotechnik - §22

d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky - §23

e) revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického - §24